1. <td id="b4l38"></td>

      

       
     2021年度參加研究生高端教育實踐項目人選名單公示

     發布日期: 2021-06-29  作者:    瀏覽次數: 2262   返回

     經個人申報、學院推薦、專家評審,遴選產生2021年度研究生參加高端教育實踐項目人選名單。現將名單公示如下:


     序號學號姓名學科實習學校
     序號學號姓名學科實習學校
     1202503244鄧慧語文大同
     46192200644李解數學南模
     2202503262酈銘淇語文位育
     47202502770馬肖瀟數學實驗
     3202502016彭麗陽語文附中
     48202200597羅中昊數學七寶
     4202200144竺麗泰語文七寶
     49202502748曾荔晶數學大同
     5192200117邵文宇語文實驗
     50202502750崔楊數學位育
     6182201405李冰心語文附中
     51202502760黃智威數學南模
     7192201427焦密陽語文七寶
     52192200620朱宜靜數學位育
     8202201459譚琪語文實驗
     53192200616王佳麗數學附中
     9202201460汪弘語文南模
     54192201046官睿生物南模
     10202201474楊越語文南模
     55192201082沈利生物位育
     11202503264劉雯雯語文七寶
     56202201091林梟彬生物大同
     12202503268呂一哲語文七寶
     57202503144胡鳳瀟生物附中
     13202503272王詩堯語文位育
     58202503147劉昱生物七寶
     14202503274武亞男語文附中
     59202503151于晶淼生物南模
     15202503276辛佳茜語文南模
     60202503153趙娜生物實驗
     16202503289趙芃語文位育
     61202201055王迎春生物七寶
     17202503291鄭緣語文附中
     62192200595周玲美術實驗
     18202502194夏雪婷語文位育
     63202200586劉肖君美術南模
     19202502015潘誠晨語文大同
     64192200593楊敏美術南模
     20202502029周雋語文實驗
     65192502617吳思雨美術位育
     21192200003徐哲純語文南模
     66202502700劉茗美術大同
     22202200003吳敏倩語文大同
     67192502602馬婧美術附中
     23192200005周曉語文南模
     68192502628張悅 美術七寶
     24192200096徐曼語文實驗
     69192200213姚雨婷美術大同
     25192200099張子揚語文大同
     70202200356陳晨歷史位育
     26192200007陳穎語文位育
     71202502052周宇豪歷史南模
     27202200022朱琳語文實驗
     72202502034方安歷史實驗
     28202502096徐子凱英語實驗
     73202502039劉洋歷史實驗
     29202502101周彬燦英語南模
     74202502046吳凡彬歷史附中
     30202502100章小燕英語大同
     75202502053朱曉彤歷史位育
     31202502114顧燕鴻英語位育
     76202502041寧卓歷史附中
     32202502178張羽西英語七寶
     77202502047于雪婷歷史大同
     33202502138李曉雨英語附中
     78192200144龐雪萍歷史七寶
     34202502381鹿常昆音樂七寶
     79202200214項容歷史大同
     35202502351陳開一音樂實驗
     80192200177田林林歷史大同
     36202502824溫家璇物理大同
     81192201192林峻申化學七寶
     37202502813劉碧瓊物理附中
     82202201210李琛琛化學位育
     38202502827楊海晴物理南模
     83202201211于興達化學實驗
     39202502828楊戀物理七寶
     84202201212張歡化學大同
     40202502812林錫珍物理位育
     85192201292林城化學附中
     41202502808馮婷婷物理實驗
     86202201367胡青地理七寶
     42202502823王昭物理附中
     87202201368吳其琳地理南模
     43202502856焦佳琪體育實驗
     88202503237張瀟瀟地理附中
     44192200635李燕數學七寶
     89192201374秦文敏地理大同
     45192200646劉亞茹數學附中
     90192201348郭小雨地理位育


     公示時間:630日至72日。

     如對以上人選有異議,可于公示期內通過來訪、來電、來函等形式反映。

       

     聯系人:段老師

     電話:64321571

     工作地點:徐匯校區行政樓511

       


     研究生院培養辦

     20216月29日      

      
     最好看最新中文字幕